Зөрчилийн мэдээ

2020.09.07-2020.09.11- ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 9/9/2020 2020.08.21-нд үхрийн чанасан махны гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж 2020.08.22-нд Улаанбаатар хотоос Замын-Үүд сум руу чиглэлтэй хөдөлсөн. Явах замдаа … дугаартай машины хөдөлгүүр нь эвдэрч саатсан. 2020.08.24-нд гэмтлээ засаж 50км яваад буцаад эвдрээд зогссон. Мөн тус машины хөргүүр нь хэвийн ажиллахаа болиод ачаанд ачигдсан барааг муудуулахгүй тулд 2020.08.29-нд  ХХК-ны өөрийн 4ш хөргүүртэй машинд шилжүүлэн ачилт хийж Улаанбаатар хот дахь өөрийн агуулах руу зөөвөрлөн авч явсан. Шилжүүлэн ачилт хийхдээ гаалийн тэмдэглэгээг гэмтээсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалт     1,000,000.00
2 9/10/2020 А нь гаалийн байгуулагын бүрдүүлэлтэнд шаардагдах бичиг баримтыг засварласан зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалт       300,000.00
3 9/11/2020 ГХБ-д 2020.09.07-ны өдөр БНСУ-аас ирсэн FCIU957366-2 чингэлэг бүхий 4 автомашин болон шил арчигчийн шингэн тээвэрлэсэн гэх чингэлэгт гаалийн хяналт шалгалт хийх явцад Ц-ийн гэх 5 нэр сэлбэг 113 задгай ширхэгийг гаалийн байгууллагад мэдүүлэлгүй гаалийн болон бусад татвараас зайлсхийсэн зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэг       580,339.35 1,160,678.70

2020.08.31-2020.09.04- ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн

зүйл, заалт

Торгуулийн дүн

/төгрөг/

Нөхөн төлсөн татвар
1 8/31/2020  БНСУ-аас ирсэн CLHU889449-0 тоот 40 тонны чингэлэгтэй түүвэр ачааг гаалийн байгууллагад 02-2141007-20-I04819 мэдүүлгээр мэдүүлсэн. Бараанд хяналт шалгалт хийж пүүлэхэд 2413 кг зөрүү илэрсэн байсан 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дахь хэсэг       696,509.09 1,393,018.18
2 9/1/2020  Б нь “зорчигч бараа, тээрийн хэрэгслийн эзэмшигчийг гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх зорилгоор хяналтын бүсэд иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах бусад бичиг баримт, холбогдох барааны баримтыг үндэслэн нэвтрүүлнэ”-гэснийг зөрчин гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй нэвтэрч гаалийн хяналтын бүсийн дэглэм зөрчсөн зөрчил үйлдсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг       500,000.00
3 9/1/2020 УБГГ-ын “АБТЭМА” дахь гаалийн хяналтын бүсэд 2020 оны 08-р сарын 27-ны өдөр “Ц” ХХК-ийн “Полиэтилин терефталат” гэх барааны ангилалтын кодыг тодорхойлуулах зорилгоор дээж авч битүүмжилэн Гаалийн төв лаборторид хүргүүлэхээр тээвэр зуучийн байгууллагын талбайн ажилтан  О-д хүлээлгэн өгсөн боловч тус иргэн хариуцлага алдан очиж явах замдаа дээжийг унаган гаалийн битүүмжлэлийг гэмтээн Гаалийн зорилгоор хийх тэмдэглэгээг гэмтээсэн зөрчил гаргасан. 11.21 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг       200,000.00
4 9/3/2020 УБГГ-ын гаалийн бүрдүүлэлтийн 7 дугаар сарын гаалийн мэдүүлгийн алдаануудыг шалгах явцад гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн М нь гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих, шалгах заавар журмын дагуу гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичихдээ нийт мэдүүлгийн алдаа 5.8 хувьд хүрсэн байна. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх хэсэг       300,000.00
5 9/3/2020 Улаанбаатар хотын гаалийн газрын харьяа АБТЭМА дахь гаалийн хяналтын бүсэд БНСУ-аас ирсэн FCIU998092-4 дугаар бүхий чингэлэгтэй М ХХК хүлээн авагчтай мэдүүлсэн 20 нэр төрөл 6700 кг бараанд 2020 оны 09-р сарын 03-ны өдөр Э, У нарыг байлцуулан гаалийн хяналт шалгалт хийхэд иргэн Н хүлээн авагчтай нийт 50 хайрцаг 1500 кг гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй карго ачаа буюу хуучин хувцас илэрсэн болно. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт       522,274.84 1,044,549.68
6 9/3/2020 УБГГ-ын гаалийн бүрдүүлэлтийн 7 дугаар сарын гаалийн мэдүүлгийн алдаануудыг шалгах явцад гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн А нь гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих, шалгах заавар журмын дагуу гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичихдээ нийт мэдүүлгийн алдаа 5.7 хувьд хүрсэн байна. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх хэсэг       300,000.00

2020.05.18-2020.05.22 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн

зүйл, заалт

Торгуулийн дүн

/төгрөг/

Нөхөн төлсөн татвар
1 5/16/2020 2020.05.14-ний өдрийн БНХАУ-аас ирсэн HNSU200001-9 чингэлэг бүхий бетон зуурмагийн нэмэлт бараа гэж гаальд мэдүүлсэн бараанд гаалийн хяналт шалгалт хийхээр төмөр замын наклад дарж нээх зөвшөөрөл олгосон боловч уг барааг шалгуулалгүй гаалийн хяналт шалгалтаар оруулалгүй тус хяналтын талбай нь барааг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй гаалийн хяналтын бүсээс гаргасан. 11.21 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт   10,000,000.00
2 5/18/2020 2020.05.14-ний өдөр БНХАУ-аас ирсэн HNSU200001-9 чингэлэг бүхий 02-2111001-20-I03750 мэдүүлгээр мэдүүлсэн бетоны зуурмагийн нэмэлт бүтээгдэхүүнийг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр ачааны машинд ачсан  зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалт     1,000,000.00
3 5/19/2020 “….” гаалийн зуучлагч байгууллагын гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн … гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичихдээ гаалийн байгууллагад мэдүүлэгч аж ахуйн нэгжийн нэрийг болон барааны марк, зориулалт унификацийн алдааг удаа дараа  гаалийн байгууллагад буруу мэдүүлсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00
4 5/20/2020 2020.05.20-ны өдөр япон улсаас ирсэн TCNUS553705-0 дугаартай чингэлэг бүхий бараанд биет үзлэг хийж шалгахад гаалийн байгуулагад мэдүүлээгүй автомашины хуучин сэлбэг байсан зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт       321,198.47 642,396.94
2020.05.11-2020.05.15 - ний өдрийн зөрчлийн мэдээ
Зөрчлийн огноо
Зөрчлийн байдал
Хуулийн

зүйл, заалт
Торгуулийн дүн

/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1
5/14/2020
  ..... ГХО компани нь шинэ барааг хуучин гэж мэдүүлж, татвараас зайлсхийсэн
11.21 дүгээр зүйлийн 1.3 дахь заалт
    2,319,724.05
4,639,448.10
2
5/13/2020
“Рутин” гэх эмийн түүхий эдийн ангиллын кодыг өөрийн буруугаас  алдаатай  гаалийн байгууллагад мэдүүлэн ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан Гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих, шалгах заавар журмыг зөрчсөн
11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт
      300,000.00

2020.04.27-2020.05.01 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 4/23/2020 Материалимпекс ГХБ-д БНСУ-с TGHU934298-0 чингэлгээр ирсэн  02-2151011-20-I03474 мэдүүлгээр мэдүүлсэн бараанд биет үзлэг хийхэд 11 нэр төрлийн бараа гаальд мэдүүлээгүй орхисон зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт     1,920,179.00 3,840,358.00
2 4/20/2020 2020.04.14-нд  I01308 мэдүүлгээр мэдүүлсэн барааг пүүлэхэд тээврийн накладны жингээс 5636 кг илүү байсныг бараа хүлээн авагч Г.Энхээ I01420 мэдүүлгээр мэдүүлсэн. Чингэлгийг нээж биет шалгалт хийхэд I01308 мэдүүлэгт мэдүүлсэн бараанаас огт байгаагүй, барааны нэр төрлийг буруу мэдүүлсэн зөрчил илэрсэн. 01240 мэдүүлгээр татвар төлсөн бараанаас 3 нэр төрлийн  бараа илүү байсан тул 01308 тоот мэдүүлгийг засварт буцаан илүү гарсан барааг Б.Булганаагаар дахин мэдүүлүүлж торгууль ногдуулж төлүүлэв. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       419,957.39 839,914.78
3 4/20/2020 2020.04.14-нд  I01308 мэдүүлгээр мэдүүлсэн барааг пүүлэхэд 5636 кг илүү байсан. Барааг шалгахад 2 нэр төрлийн KIXX брэндийн 5636 кг техникийн тосыг  гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй орхисон зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт     1,216,555.27 2,433,110.54
4 4/30/2020  Гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичихдээ гаалийн байгууллагад мэдүүлэгч аж ахуйн нэгжийн нэрийг болон барааны марк, зориулалт, унификацийн алдааг удаа дараа гаалийн байгууллагад буруу мэдүүлсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00
5 4/30/2020  2020.04.30 өдөр мэдүүлсэн БНСУ-аас импортолж буй хуучин хувцастай чингэлэгт гаалийн хяналт шалгалт хийх үед нийт 21200тн барааг мэдүүлсэн байсныг эрсдэл тооцон пүүлж үзэхэд 2060 кг барааг гаальд дутуу мэдүүлсэн болох нь 2020.04.30-ны өдрийн 0003652 пүүний актаар тогтоогдсон. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       727,574.13 1,455,148.26

2020.04.20-2020.04.24 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 4/24/2020 …-ний ГБА-ын тос тосолгооны материал байх хэсэгт 2020.03.27-ны өдрөөс 04.24-ний хооронд  гаалийн хяналт шалгалт хийж CAIS программын үлдэгдлийг гаргаж агуулахад байгаа тос тосолгооны материалтай тулган шалгахад ГБА-д байх ёстой 485тн тос тосолгооны материалыг гаалийн хяналтгүй агуулахаас гаргаж өөр агуулахад байрлуулсан байсан нь ГТХ-ийн 145-р зүйлийн 1-ийн 3–т заасан, ЗТХ-ийн 11.21 дүгээр зүйлийн 15 дахь хэсэгт заасан зөрчил болох 11.21 дүгээр зүйлийн 15 дахь заалт     2,000,000.00

2020.03.06-2020.04.10 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 4/3/2020  Япон Улсаас ирсэн FSCU898327-6 чингэлэгтэй 8750кг жинтэй ачаанд ГЗТХБА-ны ГУАБ-тай хамтран дахин шалгалт хийхэд шалгалтын үр дүнд гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй 4 ширхэг кузов илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт       651,414.04 1,302,828.08
2 4/3/2020  WDFU500200-4 чингэлгээр ирсэн …гын мэдүүлсэн 3184.26 кг ачааг шалгахад барааны нэр төрөл тоо хэмжээг дутуу мэдүүлсэн зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       866,408.36 1,732,816.72
3 4/3/2020 WDFU500200-4 чингэлгээр ирсэн …. ы нэр дээр ирсэн 3184,26 кг ачаанд хяналт шалгалт хийхэд гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй 30 гар утас илэрсэн зөрчил гарсан. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     1,329,136.95 2,658,273.90
4 4/7/2020  БНСУ-аас ирсэн TGBU609534-9 чингэлэгт “Гааль зөвшөөрөв” төлөвт шилжсэний дараа дахин шалгалтыг хийлээ. Гаалийн дахин шалгалтаар 6600 кг бүхий бараа мэдүүлээгүй татвараас зайлсхийсэн болох нь тогтоогдсон. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     1,147,547.23 2,295,094.46
5 4/7/2020 Солонгос  улсаас илгээгдсэн 02-2091010-20-I00574 мэдүүлэг бүхий ачааг шалгахад 72ш хуучин гар утас, 50ш компьютерийн график картыг  дутуу  мэдүүлсэн нь биет шалгалтаар  тогтоогдов. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       968,724.00 1,937,448.00
6 4/9/2020 Мабетекс монголиа ГХО ХХК 2019.03.20-нд 04-2111001-19-I00236, 238, 239, 256, 257, 268 сүлжээгээр 500 горимын код сонгож гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн 6ш цамхагт кран нь ГНД-т түр хугацаагаар оруулах горимын шаардлага зөрчсөн болох нь тогтоогдсон. 11.21 дүгээр зүйлийн 15 дахь заалт     2,000,000.00
7 4/8/2020 CSLU620471-9 дугаар бүхий чингэлгийг пүүлэхэд 4780 кг-ийн зөрүү гарсан. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     1,413,735.59 2,827,471.18

2020.03.30-2020.04.03 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 3/27/2020 ГБА-д Гаалийн хяналт шалгалт хийж үлдэгдэл тулгахад 33 ширхэг автомашиныг гаалийн хяналтгүй өөр байранд байршуулсан нь ГТХ-ийн 145-ын 1.3-т заасан горимын шаардлага зөрчсөн зөрчил болжээ. 11.21 дүгээр зүйлийн 15 дахь заалт     2,000,000.00
2 3/31/2020 Монголтранс ГХБ-д ДЯпон улсаас 5 нэр төрлийн 1402 ширхэг суудлын автомашины хуучин дугуй гэх барааг гаальд мэдүүлсэн байна. УБГГ-ын ГЗТХБА-аас дахин хяналт шалгалтыг ГХБ-д 2020.03.30-ны өдрийн 18-20.10 минут хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. 200ш дугуй дутуу мэдүүлж татвараас зайлсхийсэн болох нь ГХШ хийсэн тэмдэглэл, гаалийн мэдүүлэг, холбогдогчийн гаргасан тайлбар зэрэг нотлох бичиг баримтаар нотлогдон тогтоогдож байна. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       475,364.02 950,728.04
3 3/30/2020 Чингэлэгт биет шалгалт хийх явцад гаальд мэдүүлээгүй бараа-мопед 1 ш байсан. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт         20,402.79 40,805.58
4 4/1/2020 ‘Монгол транс” дахь ГХБ-д 2019.09.02-нд Япон улсаас ирсэн Ц.Мэндбаярын BMOU4399673 чингэлэг бүхий 02-2141012-20-I00954 мэдүүлгээр мэдүүлсэн тоёота приус маркын автомашинд хяналт шалгалт хийхэд тээврийн баримт дээр дарсан ГУБ-ийн дарсан тэмдэглэгээ, CAIS-т бүртгэгдсэн огноогоор ГТА-д барааг хадгалах хугацаа / 3 сар / хэтрүүлсэн зөрчил илрүүлсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00
5 4/1/2020 Хятад агент нь барааны үнийн нэхэмжлэхийг чингэлэг тус бүрээр нь салгаж бичих явцдаа  алдаа гаргаж, гаалийн бүрдүүлэлтийн холбогдох бичиг баримтыг засварласан болох нь үнийн нэхэмжлэх, тээвэр зуучийн байгууллагын гаргасан тайлбар, хятад талын тээвэрлэгч байгууллагын тайлбар зэрэг нотлох баримтуудаар нотлогдон тогтоогдож байна. 11.21 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалт     3,000,000.00
6 4/1/2020 2020.03.20-ны өдөр гаалийн бүрдүүлэлт хийж автомашинаа авсан бөгөөд ГХБ-д зөвшөөрөлгүй гаднаас хүн оруулж машинаа борлуулах зорилгоор видео бичлэг хийж олон нийтийн цахим сүлжээгээр цацсан зөрчил үйлдсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт       500,000.00
7 4/2/2020 2020.04.01-нд  Япон Улсаас ирсэн FSCU898327-6 чингэлэгтэй 6420кг жинтэй ачаанд ГЗТХБА-ны ГУАБ-тай хамтран дахин шалгалт хийхэд шалгалтын үр дүнд гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй бараа илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт     2,900,789.66 5,801,579.32
8 4/1/2020 2020.03.27-ны өдөр ГЕГ болон УБГГ-ын хамтарсан комисс гарч “…” ХХК-ийн барааг тооллого хийгээд агуулахыг RW004885 тоот ломбоор лацадсан. 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр шалгахаар очиход тасалсан байсан. 11.21 дүгээр зүйлийн 7 дахь заалт     2,000,000.00
9 4/1/2020 ГЕГ болон УБГГ-ын хамтарсан комисс гаран “….” ХХК-ийн ГБА-д байгаа барааг тоолоход агуулахад байх барааг өөр агуулахад хийсэн нь ГТХ-ийн 145-ийн 1.3-т заасан гаалийн байгууллагын хяналт доор барааг агуулахад оруулж гаргана гэсэн горимын шаардлага зөрчсөн 11.21 дүгээр зүйлийн 15 дахь заалт     2,000,000.00
10 4/2/2020 ГХБ дээр гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүй дүрс бичлэг хийх, хамгаалалтын малгай үйлчлүүлэгчдэд өмсүүлээгүй зэрэг зөрчил гаргаж гаалийн хяналтын бүсийн дэглэм зөрчсөн. 11.21 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт       500,000.00
11 4/2/2020 ГЕГ-ын ГЗТХБГ-аас “….” ХХК нь гаальд бараагаа мэдүүлэхдээ барааны нэр төрөл, тоо хэмжээг дутуу мэдүүлсэн байж болзошгүй, гаалийн үнэлгээг тогтоохдоо барааны онцлог шинжийн дагуу харьцуулан тогтоогүй байх эрсдэлтэй байна нягтлан шалгах” гэсэн чиглэлийн дагуу ГЗТХБА-наас дахин шалгалтыг хийсэн болно. Шалгалтаар барааны нэр төрөл, тоо хэмжээг дутуу мэдүүлж татвараас зайлсхийсэн болох нь тогтоогдсон. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     1,708,631.04 3,417,262.08
12 4/2/2020 ГЕГ-ын ГЗТХБГ-аас “….” ХХК нь гаальд бараагаа мэдүүлэхдээ барааны нэр төрөл, тоо хэмжээг дутуу мэдүүлсэн байж болзошгүй, гаалийн үнэлгээг тогтоохдоо барааны онцлог шинжийн дагуу харьцуулан тогтоогүй байх эрсдэлтэй байна нягтлан шалгах” гэсэн чиглэлийн дагуу ГЗТХБА-наас дахин шалгалтыг хийсэн болно. Шалгалтаар барааны нэр төрөл, тоо хэмжээг дутуу мэдүүлж татвараас зайлсхийсэн болох нь тогтоогдсон. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       333,686.40 667,372.80
Нийт зөрчил 12 13,696,556.47 6,793,112.94

2020.03.23-2020.03.27 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 3/16/2020 Амгалан дахь ГХБ-д 2020-03-13-ны өдөр,  БНСУ-с ирсэн   ачаанд42 шуудай хуучин даавууны өөдөс гаальд мэдүүлээгүй  байсныг пүүлэхэд 1570 кг байв. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт       364,481.00 728,962.00
2 3/20/2020 Бараагаа гаалийн байгууллагад дутуу мэдүүлсэн нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон. 2ш мотоцикл болон 28ш 16R хэмжээтэй дугуй дутуу мэдүүлсэн байсан. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       381,755.36 763,510.72
3 3/23/2020 БНСУ-аас орж ирсэн WDFU301183-5 чингэлэгт ирсэн бараагаа мэдүүлснийг нь нягтлан хяналт шалгалт хийх явцад гаалийн мэдүүлэгт тусгагдаагүй 13 нэр бүхий барааг татвар төлөхгүйгээр авч гарах гэсэн үйлдэл гаргасан. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт       230,043.61 460,087.22
4 3/25/2020  БHСУ-аас TEMU601802-3 чингэлэгт ачиж ирсэн бараанд гаалийн хяналт шалгалт хийхэд барааны тоо хэмжээ болон нэр төрлийг нь буруу дутуу мэдүүлсэн нь ЗТХ-ийн тусгай ангийн 11.21-р зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасан зөрчил үйлдсэн нь тогтоогдсон. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       553,326.14 1,106,652.28
5 3/25/2020  2141018-20-I00294 мэдүүлгээр мэдүүлсэн Volkswagen, Golf Touran автомашинд гаалийн хяналт шалгалт хийхэд 2019.10.16-ны өдөр ГХБ-д буулган хяналтанд орж ГТХ-ийн 44.1-р хэсэгт заасан ГТА-д байх хугацаа /2 сар 5 хоног/ хэтрүүлэн гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00
6 3/23/2020 Гаалийн мэдүүлэгт барааг бичихгүй орхисон. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт       200,103.00 400,206.00
7 3/24/2020  TGBU521751-9 чингэлэг дугаартай I-03-20-008143R тоот манифестын дугаар бүхий ачаанд ирсэн хаягдал даавууг    гаалийн байгууллагад дутуу мэдүүлсэн байв. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     2,632,536.58 5,265,073.16

2020.03.02-2020.03.06 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 3/5/2020 Мэдүүлэгч нь АНУ-аас илгээсэн автомашиныг итгэмжлэлээр хүлээн авагч бөгөөд гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ эвдрэлтэй гэж андууран мэдүүлэх журам зөрчсөн тул ЗТХ-ийн 11.21.12 дахь зүйлээр торгууль ногдуулсан. 11.21 дүгээр зүйлийн 12 дахь заалт       200,000.00
2 3/5/2020 Мэдүүлэгч нь АНУ-аас илгээсэн автомашиныг итгэмжлэлээр хүлээн авагч бөгөөд гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ эвдрэлтэй гэж андууран мэдүүлэх журам зөрчсөн тул ЗТХ-ийн 11.21.12 дахь зүйлээр торгууль ногдуулсан. 11.21 дүгээр зүйлийн 12 дахь заалт       200,000.00
3 3/6/2020 БНСУ- улсаас орж ирсэн TGBU621760-0 чингэлэгт  ирсэн бараагаа гаалийн байгууллагад 02-2151011-20-I02001, 02-2151011-20-I02002, 02-2151011-20-I02000 дугаарын мэдүүлэгт мэдүүлсэн бараанд хяналт шалгалт хийхэд гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй бараа байгаа нь тогтоогдсон тул пүүлж жинг нь тогтоосон нь 3730кг ачаа мэдүүлээгүй болох нь пүүний актаар баталгаажсан. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт       766,439.13 1,532,878.26
4 3/6/2020  Япон улсаас импортлон оруулж ирсэн Toyota kluger маркийн автомашиныг Гаалийн байгууллагын дотоод сүлжээгээр мэдүүлж бичиг баримтыг шалгах явцад барааг ГТА-д хадгалах 8 сар хугацаа хэтрүүлсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00

2020.02.17-2020.02.21 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 2/18/2020 Барааны тоог дутуу мэдүүлсний улмаас жингийн зөрүү гарсан. 3 ш хөдөлгүүр мэдүүлээгүй байсан нь хяналт шалгалтаар тогтоогдсон. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт         96,473.17 192,946.34
2 2/19/2020 Автомашин нь ГТА-д хадгалах хугацааг 4 сар хэтрүүлсэн тул ЗТХ-ийн 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх хэсэгт заасан заалтыг үндэслэн шийдвэрлэв. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00
3 2/19/2020 Бараагаа гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй орхисон байсныг нь хяналт шалгалтаар тогтоож тоо хэмжээг нь гаргаж бүрдүүлэлт хийж татварыг нөхөн төлүүлэв. Пүүлж жинг тодорхойлоход  16650 кг бараа байгааг тогтоосон. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх заалт     1,363,755.72 2,727,511.44
4 2/20/2020  02-2151011-20-I01775 мэдүүлгээр 2200 кг бараа болон 4ш ачааны автомашин мэдүүлсэн байсан. Шалгах явцад гаалийн байгууллагад бараагаа дутуу мэдүүлсэн байсан нь тогтоогдсон. Жингийн зөрүү 4938 кг. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       357,093.47 714,186.94
5 2/20/2020 Солонгос улсаас HSRU400057-0 чингэлэгээр ирсэн гаалийн хяналтанд байгаа 2 төрлийн тарифын бус хязгаарлалттай тарилгын уусмал гэх барааг гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлгөж, шилжүүлэн ачсан зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалт     1,000,000.00
6 2/20/2020 Гаальд мэдүүлсэн 8 нэрийн 8154 кг барилгын материал, хуучин хувцас, гэрийн хуучин тавилгыг 02-2151010-20-i01667R мэдүүлгээр гаальд мэдүүлснийг шалгахад 270 лааз эмульс, хөөсөн чигжээс 450 ширхэг илүү байлаа. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     1,197,823.67 2,395,647.34
7 2/20/2020 2020.02.20-ны өдөр БНСУ-аас ирсэн SEGU629852-4, TGHU934355-9 чингэлэгтэй барилгын материалыг 02-2151011-20-I01610 мэдүүлгээр гаалийн байгууллагад мэдүүлэхдээ барааны тоо хэмжээг дутуу худал  мэдүүлсэн болох нь бодит байдал дээр нягтлан шалгах явцад тогтоогдсон. Жингийн зөрүү 27170 кг. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     4,305,921.68 8,611,843.36
НИЙТ ЗӨРЧЛИЙН ТОО 37 30,330,951.29 31,761,902.58

2020.01.27-2020.01.31 – ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн огноо Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 1/27/2020 Бараанд мэдээллийн дагуу хяналт шалгалт хийхэд нийт 54 хайрцаг хуучин хувцас гэж мэдүүлсэн нь шинэ хувцас байсан бөгөөд эрэгтэй, эмэгтэй цамц, өмд, гутал, футболка, ванны алчуур зэрэг байсныг протокол үйлдэн холбогдох арга хэмжээг авав. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт       884,967.40 1,769,934.80
2 1/27/2020 2020-01-16-нд ANH20-8143121 арлын дугаартай Тоёото Vellfire маркийн бензин хөдөлгүүртэй суудлын автомашиныг онцгой татвар бага төлөх зорилгоор бензин-цахилгаан буюу хос хөдөлгүүртэй гэж мэдүүлсэн зөрчлийг CAIS сүлжээгээр болон биет шалгалтаар илрүүллээ. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     1,375,000.00 2,750,000.00
3 1/27/2020 2020-01-16-ны өдөр ACA38-5144563 арлын дугаартай Тоёото Vanguard маркийн бензин хөдөлгүүртэй суудлын автомашиныг онцгой татвар бага төлөх зорилгоор бензин-цахилгаан буюу хос хөдөлгүүртэй гэж мэдүүлсэн зөрчлийг CAIS сүлжээгээр болон биет шалгалтаар илрүүллээ. 11.21 дүгээр зүйлийн 1.2 дахь заалт     3,217,500.00 6,435,000.00
4 1/28/2020 Суудлын автомашин нь 2019-07-28-нд ГХБ-д орж гаалийн бүрдүүлэлтээ хийж авалгүй ГХБ-д хадгалах хугацааг 4 сар хэтрүүлсэн  тул зөрчлийг Зөрчлийн тухай хуулийн 11.21-ийн 14-г үндэслэн шийдвэрлэв. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00
5 1/28/2020 Суудлын автомашин нь 2019-07-28-нд ГХБ-д орж гаалийн бүрдүүлэлтээ хийж авалгүй ГХБ-д хадгалах хугацааг 4 сар хэтрүүлсэн  тул зөрчлийг Зөрчлийн тухай хуулийн 11.21-ийн 14-г үндэслэн шийдвэрлэв. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00
6 1/30/2020 Гаалийн түр агуулахад бараа тээврийн хэрэгслийг хадгалах хугацааг хэтрүүлж ГТХ-ийн 44.1 заалтыг зөрчсөн тул ЗТХ-ийн 11.21-ийн 14-г үндэслэн шийдвэрлэв. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00
7 1/30/2020  ГИТ-ийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилтийг зөрчсөн байх тул ЗТХ-ийн тусгай ангийн 11.21 дүгээр зүйлийн 13 дахь хэсэгт заасны дагуу арга хэмжээ авч шийдвэрлэв. 11.21 дүгээр зүйлийн 13 дахь заалт       750,000.00

2020.01.20-2020.01.24 -ний өдрийн зөрчлийн мэдээ

Зөрчлийн байдал Хуулийн
зүйл, заалт
Торгуулийн дүн
/төгрөг/
Нөхөн төлсөн татвар
1 Toyota, Prius-41 суудлын авто машин 2019.09.27-ны өдөр ГХБ-д орсон нь ГТХ-ийн 44.1 дэх заалтыг хэтрүүлсэн зөрчил илэрсэн. 11.21 дүгээр зүйлийн 14 дэх заалт       300,000.00