Ил тод байдал

 

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЯЛГАХ ТЭМДЭГ