Гаалийн хураамж

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ БОЛОН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ҮЗҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Үйлчилгээний хураамж болон төлбөрийн төрөл

Хураамж болон төлбөрийн хэмжээ

/төгрөг/ 

1.

Гаалийн тухай хуулийн 79.4.1, 79.4.2-т зааснаас бусад төрлийн горим сонгон гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд: 
-үндсэн мэдүүлэг бүрт 
-нэмэлт мэдүүлэг бүрт

 

7000   
1200   

2.

Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, газрын тос, газрын тосны салбарт   бүтээгдэхүүн хуваах зарчмаар Засгийн газартай байгуулсан гэрээний   дагуу нийлүүлэгдэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд: 
-үндсэн мэдүүлэг бүрт

-нэмэлт мэдүүлэг бүрт

 

 

7000  

1200  

3.

Гаалийн хяналтын түр бүсэд захиалгаар үйлчлэхэд (гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамж дээр нэмж тооцно.) 
1 цагийн хураамж: 
-ажлын өдөрт

-ажлын бус цаг, амралт, баярын өдрүүдэд

 

 

4000  

8000  

4.

Гаалийн хилээр татвар ногдуулж нэвтрүүлэх зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс болон хувь хүний нэр дээр ирсэн татвар ногдуулах улс хоорондын   шуудангийн илгээмжид тооцоот хуудсаар гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд

1200  

5.

Авто тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж буй бараанд ачааны манифест (А1) бичихэд манифест тутамд

3000  

6.

Барааг гаалийн баталгаат бүсэд оруулахад төлөх шимтгэлийг барааны үнийн дүнгээс тооцон гаалийн баталгаат бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч төлнө.

0.1%  

7.

Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр гадаад худалдааны барааны статистик мэдээллийг гаргаж өгөхөд:
-сар, улирлын гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл 
-хагас, бүтэн жилийн гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл 
-тусгайлсан судалгаа (1 нүүр)

-лавлагаа(1 удаа)

 

5000   
10000   
4500   

1500   

8.

Гаалийн үндсэн болон нэмэлт мэдүүлэг, гаалийн мэдүүлгийн хавсралт,    ачааны   манифестыг   зуучлагч    байгууллагуудад худалдахад: 
-1 багц нь

 

1200  

9.

Гаалийн хилээр гаргах 1000 кг нүүрс тутамд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд: 
– нүүрс 
– алт, жонш, зэс, хар тугалга, цайр, цагаан тугалга, гянтболд, молибден, төмрийн хүдэр 
/Зөвхөн энэ тохиолдолд "нэмэлт мэдүүлэг"-ийн 1200 төгрөгийн гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамжийг авахгүй /

1500  

1000  

10.

Гаалийн   хилээр   нэвтрүүлэх   бараа,   тээврийн   хэрэгсэлд тавьсан нэг удаагийн ломбоны үнэ

1000   

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААНЫ ТӨЛБӨР

Үйлчилгээний хураамж Хэмжих нэгж Төлбөр /төгрөг/
1 Гаалийн хилээр нэвтэрсэн бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд: 
-сар бүрээр
-хагас жилийн, жилийн эцсийн


ш
ш


  5000
  10000

2 Мэдээллийн сангаас гаргасан статистикийн мэдээлэл A4-ийн 1 нүүр 5000  
3

Лавлагаа /жагсаалтаар/

A4-ийн 1 нүүр

5000