ГБА Туушин

Гаалийн баталгаат агуулахын үйлчилгээ

Туушин ХХК-ны Тээвэр үйлчилгээний цогцолборт байрлах Гаалийн баталгаат агуулах нийт 8778 м2 бүхий 11 агуулахтай

3258м2 нь хүнсний  бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалттай дулаан агуулах

1440м2 агуулахад машин текник, тоног төхөөрөмж хадгалах боломжтой гадаа агуулах

4080м2 автомашин хадгалах дулаан агуулах