Толгойт өртөө

Толгойт дахь Гаалийн хяналтын бүс

/нэг цэгийн үйлчилгээтэй/

 

Толгойт өртөө нь гаалийн хяналтын бүсээр зардагдаагүй боловч гаалийн хяналтын бүс ажиллуулах тухай гэрээгээр

үйл ажиллагаа нь зохицуулагдаж байна. Уг гэрээг шинэчилэн 2014 оны 3 сарын 19 өдөр байгуулсан.

5км замтай А,Б парктай

А парк 7 салаа замтай

Б парк 6 салаа замтай

Гэрэлтүүлэгтэй

Гаалийн цахим сүлжээнд холбогдсон