Хууль, эрх зүй

 

ГЕГ- ын даргын тушаалаар батлагдсан эрхийн актын эмхэтгэл
Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавих нийтлэг журам:
Ачааны манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам:
Гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих заавар: 
Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаал
Гаалийн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийтлэг зааварчилгаа