Үйл ажиллагааны ил тод байдал

 ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЯЛГАХ ТЭМДЭГ

 

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЯЛГАХ ТЭМДЭГ


 

pdfЗАХ_ЗЭЭЛИЙН_ҮНИЙН_МЭДЭЭЛЭЛ_2017-1_САР

ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 220 дугаар тогтоол, 2015 оны 102, 103, 488 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

pdfЗАХ_ЗЭЭЛИЙН_ҮНИЙН_МЭДЭЭЛЭЛ_2017-1_САР


Чөлөөт бүс

Гаалийн эрх зүйн зохицуулалт

Чөлөөт бүсэд оруулах, гаргах бараанд хийх гаалийн бүрдүүлэлт, үйлдвэрлэл явуулах, боловсруулалт хийх, үйлчилгээ үзүүлэх болон бусад зориулалтаар оруулсан бараанд тавих гаалийн хяналт, горимын шаардлагын хэрэгжилт, гаалийн хууль тогтоомж, журмын зөрчил, хүлээлгэх хариуцлага, төрийн байгууллагууд хоорондын ажлын уялдаа холбоо зэрэг үйл ажиллагаатай холбогдон гарах харилцаа нь гаалийн хууль тогтоомж, журмаар зохицуулагддаг.

pdfтатаж авах


pdfГААЛИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТЭЭВЭРЛЭГЧ