ГБА Монос

Гаалийн Баталгаат Агуулах

Байршил: Баянгол дүүргийн 20-р хороо,Үйлдвэрийн баруун бүс,өөрийн байр

Эм,эмийн бүтээгдхүүн хадгалах зориулалттай “Хаалттай”гаалийн баталгаат агуулах

2010 оны 12-р сарын 27-ны өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/01

2010  онд 2 жилийн хугацаатай, 2012 онд 3 жилийн хугацаагаар болон сүүлд ГЕГ-н даргын 2015 оны 8-р сарын 14-ны өдрийн №А/188 тоот тушаалаар 3 жилийн хугацаагаар сунгуулсан.

УБ хотын Гаалийн газартай 2013 оны 05-р сарын 24-ний өдөр 2 жилээр,2015 оны 1-р сарын 2-ны өдөр 2 жилээр хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан болно.