ГЕГ-ын даргын 2023 оны 9 дүгээр сарын 11-ний 02 дугаартай албан даалгаврын хүрээнд Улаанбаатар хот дахь гаалийн газрын харилцагч аж ахуй нэгж, байгууллагуудад ЗГ-ын 2023 оны 107 дугаар тогтоолыг танилцуулж, зөвлөмж хүргүүлэх нь