Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар тайлангийн хуралаа ZOOM програм ашиглан онлайнаар хийлээ

Улаанбаатар хот дахь Гаалийн газар 2020 оны тайлангийн хуралаа ZOOM програм ашиглаж онлайнаар хийлээ. Хуралд жилийн эцсийн тайлан тавьж, тэргүүний ажилтнуудыг шагнаж урамшууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *